• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Dyktando 2012

Email Drukuj PDF

Uwie?czenie dyktandowych przygotowa? Wielka Gala III Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego

Po kilkumiesi?cznych przygotowaniach III Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego, po zmaganiach z niemieck? ortografi? podczas pisania nie?atwych i d?ugich tekstw dotycz?cych twrczo?ci braci Grimmw w dniu 16 pa?dziernika 2012 roku, po mozolnym sprawdzaniu 209 prac przez 12 germanistw - cz?onkw Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego o/Opole nadszed? dzie? uwie?czenia wysi?ku wszystkich zaanga?owanych osb oraz podzi?kowa? i gratulacji. Dyktanda na skal? wojewdzk? nie mo?na przygotowa? z dnia na dzie?. Prace i pierwsze pisma do instytucji wspieraj?cych pisane s? tu? po rozliczeniu ostatniego dyktanda, czyli w listopadzie rok wcze?niej.

Takim uwie?czeniem wysi?ku sztabu osb zaanga?owanych by?a w?a?nie pi?tkowa gala.

Poprawiony: niedziela, 25 listopada 2012 15:16 Więcej…
 

WYNIKI III WIELKIEGO DYKTANDA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2012

Email Drukuj PDF

Poni?ej przedstawiamy wyniki III WIELKIEGO DYKTANDA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2012. Zwyci?zcom gratulujemy.

kliknij link: >>> WYNIKI III WIELKIEGO DYKTANDA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2012 <<<

 

WYNIKI III DYKTANDA J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

Poni?ej znajduj? si? wyniki III Wielkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego.

SZKO?Y PODSTAWOWE

GIMNAZJA

SZKO?Y ?REDNIE

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dzi?kujemy.

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2012 16:43
 

Email Drukuj PDF

Ju? za nami dzie? roboczy dyktanda, czyli dzie? kiedy zg?oszeni uczniowie przyjechali do waleckiego Gminnego O?rodka Kultury i zmierzyli si? z niemieck? ortografi?.To w?a?nie 16 pa?dziernika Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach Pani Anna Morawiec i Agata Makiola pomys?odawczyni, koordynatorka przedsi?wzi?cia, germanistka w PG w Walcach oraz prezes opolskiego oddzia?u Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego punktualnie o 9.00 powitali pierwszych pisz?cych z 209 zg?oszonych uczniw z 58 szk? /w tym z 23 szk? podstawowych, 22 gimnazjw i 13 szk? ?rednich/, przygotowywanych przez 70 nauczycieli. Porwnuj?c lata ubieg?e /2011 r. 137 uczestnikw, 2010 r. 153 uczestnikw/ rekordowa liczba uczestnikw przyj??a zaproszenie do wzi?cia udzia?u w tegorocznym III Wielkim Wojewdzkim Dyktandzie J?zyka Niemieckiego. Organizatorw czyli Publiczne Gimnazjum w Walcach i opolski oddzia? Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli J?zyka Niemieckiego cieszy fakt, i? przedsi?wzi?cie zosta?o zauwa?one przez tak wiele szk?. Ka?da kategoria wiekowa pisa?a inny tekst, jednak z okazji Roku Braci Grimm tematycznie zwi?zanyz ich twrczo?ci?. Teksty tradycyjnie ju? przygotowa?, przywiz? i czyta? pan Martin Cichon, metodyk i kierownik sekcji niemieckiej w Regionalnym Centrum Kszta?cenia J?zykw Obcych w Opolu, etatowy lektor naszego dyktanda. Podczas kiedy uczniowie pisali nauczyciele korzystali z warsztatw przygotowanych przez wydawnictwo Nowa Era.

Poprawiony: sobota, 10 listopada 2012 05:40 Więcej…
 

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W III WIELKIM DYKTANDZIE J?ZYKA NIEMIECKIEGO

Email Drukuj PDF

Szanowni Dyrektorzy i drodzy Nauczyciele j?zyka niemieckiego

W roku 2010 obchodzili?myRok J?zyka Niemieckiego pod has?em

Deutsche Sprache Sprache der Ideen / J?zyk Niemiecki J?zykiem pomys?w.

Nawi?zuj?c do has?a zainaugurowali?my

I Wielkie Wojewdzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego dla wszystkich etapw nauczania organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli J?zyka Niemieckiego

z oddzia?emw Opolu oraz

Publiczne Gimnazjum w Walcach.

W dyktandzie naszym wzi??o udzia? a? 157 uczniw z wszystkich etapw nauczania /ka?dy etap nauczania pisze w swojej kategorii wiekowej/.

Dyktando zdoby?o sympati? uczestnikw i nauczycieli. Bardzo podobnie by?o z II edycj? dyktanda w ubieg?ym roku.

Dlatego rwnie? w tym roku chcemy kontynuowa? to przedsi?wzi?cie i zapraszamy do wzi?cia udzia?u wIIIWielkim Wojewdzkim Dyktandzie J?zyka Niemieckiego,

Ktre odb?dzie si?16.10.2012 roku w Gminnym O?rodku Kultury Walcach.

Patronat honorowy nad naszym dyktandem obj?li:

Pose? na Sejm RP Pan Ryszard Galla, Marsza?ek Wojewdztwa Opolskiego Pan Jzef Sebesta,Konsul RFN w Opolu Pan Peter Eck, Przewodnicz?cy Zwi?zku Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno-Kulturalnych w Polsce Pan Bernard Gaida,Opolski Kurator O?wiaty Pani Halina Bilik, Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik, Instytut Goethego w Krakowie, oraz Wjt Gminy Walce Pan Bernard Kubata.

Przewidujemy dyplomy i ciekawe nagrody dla uczniw i nauczycieli, maj?c nadziej?, ?e dyktando nasze pozostanie cykliczn? imprez? wysokiej rangi promuj?c? j?zyk niemiecki, b?d?c? jednocze?nie motywacj? dla ucznia i nauczyciela.

Dyrektorw prosimy o umo?liwienie wzi?cia udzia?u a nauczycieli serdecznie zapraszamy do przygotowania i zach?ceniaswoich uczniw do nowej przygody z j?zykiem niemieckim.

Ze wzgl?du na obchodzony w 2012 r. Rok Braci Grimm tematyka tekstw dyktand b?dzie nawi?zywa?a do ich twrczo?ci.

Z powa?aniem organizatorzy

Dyrektor PG w Walcach mgr Anna Morawiec i Prezes PSNJN w Opolu mgr Agata Makiola

Uczestnikw nale?y zg?asza? elektronicznie przesy?aj?c ni?ej podane dane na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 5 pa?dziernika 2012 roku.

1. dok?adny adres szko?y

2. imi? i nazwisko i klas?ucznia /mo?liwo?? uczestnictwa 5 uczniw z jednej szko?y/

3.imi? i nazwisko nauczyciela przygotowuj?cego

4.adres mailowyjak rwnie? numer telefonu osoby kontaktowej i szko?y /wa?ne!!!/

***REGULAMIN DYKTANDA***

Po zamkni?ciu listy zg?osze? zadeklarowane szko?y otrzymaj? inf. zwrotn?, regulamin oraz

grafik z godzin? kiedy dana kategoria b?dzie pisa?.

Nauczyciele podczas pisania maja mo?liwo?? skorzystania z warsztatw!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZI?CIA UDZIA?U

MAPA DOJAZDU DO DOMU KULTURY W WALCACH:


Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2012 20:07
 

III WIELKIE DYKTANDO J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2012

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u

w IIIWielkim Wojewdzkim Dyktandzie J?zyka Niemieckiego,

ktre odb?dzie si?16.10.2012 roku w Gminnym O?rodku Kultury Walcach.

Organizatorzy

Dyrektor PG w Walcach mgr Anna Morawiec i Prezes PSNJN w Opolu mgr Agata Makiola

Wi?cej w zak?adce: KONKURSY/DYKTANDO2012

Poprawiony: środa, 03 października 2012 06:33
 DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data